Luisteren naar een leven om het leven zelf meer luister te geven.

WIJ RESPECTEREN JOUW PRIVACY

Je gegevens zijn bij ons in goede handen. We gebruiken ze alleen om je beter van dienst te zijn.

1.       Je kunt erop vertrouwen dat wij jouw privacy respecteren. Jij hebt er recht op dat wij je persoonlijke gegevens zorgvuldig beheren en dat jouw gegevens en de inhoud van telefoongesprekken, aanvraagformulieren en e-mails vertrouwelijk blijft.

2.      Wij beschermen je privacy en gegevens. We nemen maatregelen om je privacy en gegevens te beveiligen en te beschermen. Zo worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten aan de hand van een aantal eisen de privacy risico’s bepaald. Op basis daarvan nemen we extra maatregelen om deze risico's te verminderen of weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het ontwerp, de ontwikkeling of de levering van producten te veranderen.

3.     We geven je inzicht in welke gegevens we over je hebben en waarvoor we ze gebruiken. Wij willen dat jij weet welke gegevens wij nodig hebben om ons relatiebeheer goed te laten verlopen, onze producten en diensten te kunnen leveren en contact met je te kunnen hebben.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. Als je specifieke diensten van ons gebruikt, verwerken we bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt om op de hoogte worden gehouden van onze events of events van aan ons gelieerde partners in ons netwerk. De betekenis van het begrip 'verwerken' is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen en gebruiken.

WAARVOOR VERWERKEN WE JE GEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden door LevensLuister verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden:

-De afhandeling van jouw aanvraag tot informatie;

-Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;

-Voor het kunnen verzenden van bestellingen, zoals de levensluister-kaartenset. Deze verwerking verloopt in samenwerking met Mijzo.
Voor meer informatie over de omgang met persoonsgegevens bij Mijzo zie: https://www.mijzo.nl/privacy/privacy-clienten/;

-Voor het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven;

-Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie en bewaarplicht;

-Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WE JE GEGEVENS?

LevensLuister mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als dit is toegestaan op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en wij deze verwerking kunnen baseren op een wettelijke grondslag. De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende grondslagen:  

-De door jou gegeven toestemming (Art. 6 lid 1 sub a Avg).

-Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering  van de met u gesloten overeenkomst (Art. 6 lid 1 sub b Avg)

-De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LevensLuister of van een derde (Art. 6 lid 1 sub f Avg) .

Uitleg toestemming

Levensluister verwerkt jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld foto/video) op basis van jouw toestemming. Je hebt ten alle tijde het recht om eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken. Het intrekken van toestemming kent geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden op basis van de door jou verleende toestemming blijven dus rechtmatig.

Uitleg precontractuele maatregelen en/ of uitvoeren van een overeenkomst

Het gaat hier om:
-De afhandeling van jouw aanvraag tot informatie, je vraagt iets aan met als mogelijk gevolg dat hier een bestelling uit voort vloeit.
-Het kunnen verzenden van bestellingen, op het moment dat je een bestelling plaatst en LevensLuister levert ontstaat er een overeenkomst.

Uitleg gerechtvaardigd belang

Voor de hieronder benoemde doeleinden beroept LevensLuister zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang is in die gevallen in het volgende gelegen: 

-(direct) marketing doeleinden 

-Kwaliteits- en trainingsdoeleinden 

-Wetenschappelijk- of historisch onderzoek 

Je kunt je tegen deze verwerking (op de grondslag gerechtvaardigd belang) verzetten op grond van het recht van bezwaar. Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten, producten en diensten van LevensLuister en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Jouw gegevens zullen vervolgens niet langer voor deze direct marketingdoeleinden worden gebruikt. 

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

LevensLuister bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. 

 

JOUW RECHTEN 

Vanuit de wet (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van LevensLuister als het gaat om de verwerking van je gegevens.  

Je hebt recht op inzage van de gegevens die LevensLuister van jou verwerkt.

Je hebt recht op informatie over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt.

Je hebt recht op correctie of aanvulling van jouw gegevens.

Je hebt het recht LevensLuister te verzoeken jouw gegevens te verwijderen indien LevensLuister geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.

Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van deze rechten kun je bij LevensLuister een verzoek indienen. LevensLuister behandelt je verzoek binnen 3 weken. Daarnaast kun je een klacht indienen als je ontevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 

VRAGEN EN CONTACT

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement of over de wijze waarop LevensLuister omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de coördinator van LevensLuister. LevensLuister streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van vragen en opmerkingen. Mail hiervoor naar info@levensluister.nl